1. leht 1-st

Lembi Tamm, Heiki Timotheus "Keemia õpik 9. klassile. I osa"

Postitatud: 17 Okt 2012, 19:51
Postitas tauri
Pilt

Õpikus on põhjalikumalt käsitletud järgmisi teemasid: metallide keemilised omadused, aine hulk ja arvutused reaktsioonivõrrandite järgi, anorgaaniliste ainete põhiklassid ja nendevahelised seosed, süsinik ja süsinikuühendid. Autorite eesmärgiks kujundada õpilastel põhikooli lõpuks võimalikult terviklik pilt keemiast, tutvustades ja selgitades keemia põhimõisteid ja üldisi keemilisi seaduspärasusi ning õpetades nägema keemiat meid ümbritsevas elus.
IX klassi keemia kursus tugineb VIII klassis õpitud materjalile. Õpiku koostamisel on pööratud palju tähelepanu õppematerjali õpilasele arusaadavaks tegemisele ja seoste loomisele erinevate valdkondade vahel, sealhulgas ka seostamisele argieluga ja nähtustega ümbritsevas keskkonnas. Eesmärgiks on seatud õpilaste loogilise mõtlemise ja järelduste tegemise oskuse arendamist. Kõigi käsitletud teemade kohta esitatakse arvutus- ja probleemülesandeid ning õpikatseid, mis aitavad kaasa õppematerjali paremale mõistmisele ja kinnistamisele. Õpik sisaldab hulgaliselt selgitavaid skeeme ja illustratsioone.
Lisaks tavapärastele harjutusküsimustele sisaldab õpik ka mõtlemisküsimusi ja probleemülesandeid, millele õpikust otsest vastust ei ole võimalik leida. Nendele vastamine nõuab põhjalikumat süvenemist, seoste loomist varemõpituga ja sageli ka muude infoallikate kasutamist, arendades seega õpilaste analüüsivõimet ja loogilise mõtlemise oskust. Õpikus toodud katsed on enamasti esitatud uurimisülesannetena, võimaldamaks arendada õpilastel iseseisva töötamise ja katsete põhjal järelduste tegemise oskust. Õpik sisaldab ka lisamaterjali keemiast rohkem huvitatud õpilastele.